Evidence nákladů

Nákladje účelové vynaložení jednotlivých druhů majetku a cizích výkonů vyjádřené v penězích.
x
Výdaj - úbytek peněz

Členění

50 - 55 provozní náklady

56 - 57 finanční náklady

-> Náklady na běžnou činnost

58 mimořádné náklady

druhotné - N vyplývající ze vzájemného spojení mezi jednotlivými hospod. středisky

Nákladové účty

501 Spotřeba materiálu - manko do normy, předplatné, spotřeba pohonných hmot auta evidovaného v majetku ÚJ
502 Spotřeba energie - plyn, elektrika, teplo, voda
504 Prodané zboží - vyskladnění zboží
512 Cestovné - analytická evidence z daňového hlediska
nocležné - podle dokladu účetně i daňově uznatelného
stravné - rozdíl mezi zaměstnancem a podnikatelem; omezeno hodinově v zákoně; rozdíl mezi účetním a daňovým dokladem; daňově uznatelná je jen část
jízdné - MHD, vlak, letadlo, vlastní auto (dohoda s majitelem)
-> částka za benzín = f spotřeba x obvyklá cena x počet km / 100
-> částka za amortizaci - 3,- za km
513 Náklady na reprezentaci - daňově neuznatelné, nesmíme uplatnit odpočet DPH
518 Ostatní služby - poštovní známky, telefon, fax, nájemné, NIM do 40 000,--, reklama, inzerce v novinách, parkovné
524 Zákonné sociální pojištění - SZ a ZP za firmu
525 Ostatní sociální pojištění - daňově neuznatelný
527 Zákonné sociální náklady - jenom daňově uznatelné; výdaje vynaložené zaměstnavatelem na zabezpečení na sociální a pracovní podmínky, péči o zdraví nebo příspěvky na závodní stravování, zajištění extrémním dodavatelům max. do výše 55 % ceny hlavních a přesnídávkových jídel
528 Ostatní sociální náklady - stejné jako 527, daňově neuznatelné
530 Daně a poplatky
531 Daň silniční
- daň. uznatelné; platí se za auta vložená do majetku podniku
532 Daň z nemovitostí - daň. uznatelná
538 Ostatní nepřímé daně a poplatky - kolky, dálniční nálepky; daň dědická a darovací je daňově neuznatelná
543 Dary - daň. uznatelné
544 Smluvní pokuty a penále - daň. uznatelné
545 Ostatní pokuty a penále - daň. neuznatelné
548 Ostatní provozní náklady - pojistné
552 Tvorba zákonných rezerv - daň. uznatelné
554 Tvorba ostatních rezerv - d. neuznatelné
559 Tvorba opravných položek - daň. neuznatelné
56 - všechny daňově uznatelné
57 - všechny daňově neuznatelné
582 Manka a škody - do výše náhrady daň. uznatelné

Evidence výnosů

Výnos je výkon v peněžním vyjádření; největší položkou jsou tržby (peněžní prostředky získané činností firmy)
x
Příjem - veškeré přijaté peněžní prostředky

Členění

Výnosové účty

61, 62 -> daňově uznatelné
65 - stejné jako u nákladových účtů
663 - daň. uznatelné

Hlavní zásady při účtování nákladů

1) Na účty nákladů a výnosů se účtuje narůstajícím způsobem od začátku roku
2) Náklady a výnosy se účtují do období, s nímž časově souvisí (0 splátku leasingu)
3) N a V se nesmí vyrovnávat (zákaz kompenzace)

3 věci pro účtování -> období, účel, částka ( pro běžné účtování)

Časové rozlišení N a V

Užší pojetí

Širší pojetí

Účtování

Aktiva - 381, 382, 385
Pasiva - 383, 384, rezervy, opravné položky

Užší pojetí

Náklady příštích období

Komplexní náklady příštích období

různé účty/5xx 382/655 555/382

Výdaje příštích období

(nedoplatky nákladů)

VÚD 518/383 383/221

Výnosy příštích období

(= předplatky výnosů)

221/384 384/602

Příjmy příštích období

385/602 221/385

Širší pojetí

Rezervy

zákonné

ostatní

- na konci roku podléhají inventarizaci ve smyslu kontroly, výše, přiměřenosti a účelu

rezerva - tvořena z nákladů
rezervní fond - tvořen ze zisku

tvorba rezerv 552/451 30 000,-
aktura 511,343/321 30 000.- + 6 600,- DPH
čerpání 451/652 30 000,-

rezerva nesmí mít aktivní zůstatek
kursovné ztráty 574/454

analytická evidence - inventární karta rezerv
rezerva patří do časového rozlišení proto:

Dohadné účty

Aktivní - vzniklá škoda a dosud neuzavřený výpočet příslušné náhrady u pojišťovny

388/688 odhad částky 378/388 výpis od pojišťovny

Pasivní - nevyfakturované dodávky, nemůžeme účtovat jako závazek VÚD 111/389