Nastavení a změna vlastností výkresů a entit

VLASTNOSTI VÝKRESŮ

Příkaz MEZE

Použitím příkazu MEZE můžeme označit vykreslovací meze běžného výkresu a řídit jejich kontrolu. Meze pro vykreslování provádějí tři funkce:

Po zadání příkazu se objeví dialog: zap./vyp./<levý dolní roh>. Na tuto výzvu můžeme odpovědět zapnutím vypnutím nebo napsáním souřadnice levého dolního rohu (nemusí být nulová). Zadáme-li souřadnici, jsme vyzváni k zadání pravého horního rohu. Při zadávání souřadnic je nám nabídnuta předchozí hodnota.

Příkaz USS

Příkaz slouží k práci s uživatelskými systémy souřadnic (USS). Po jeho zadání se objeví výzva: pOčátek/ZOsa/3body/Entita/poHled/X/Y/Z/Před/Obnov/Ulož/Vymaž/?/Glob:.

Tyto volby znamenají:

 

VLASTNOSTI ENTIT

Entity mohou být ve výkrese umístěny v jedné či více tzv. vrstvě. Pomocí těchto vrstev můžeme snadno seskupovat sdružené složky výkresu. Poté můžeme globálně řídit jejich viditelnost, barvu a typ čáry. Na všechny vrstvy se aplikují stejné meze, souřadný systém a měřítko. Počet vrstev ve výkrese a počet entit ve vrstvě není omezen. Vrstvy a jejich vlastnosti jsou součástí výkresu a ukládají se s databází výkresu. Každé vrstvě je přiřazeno číslo barvy a typ čáry. Pro usnadnění výměny výkresu mezi různými počítačovými systémy byl standartní význam přidělen sedmi číslům barev: 1-červená, 2-žlutá, 3-zelená, 4-světle modrá, 5-modrá, 6-růžová a 7-bílá. Každá entita a každá vrstva výkresu mají dále přiřazen typ čáry, který má jméno a definici, která určuje specifickou posloupnost čárek a teček a relativní délky čárek, teček a mezer.

Vrstvy ( hladiny )

Každá vrstva má následující vlastnosti:

Editor výkresu si udržuje tzv. běžnou vrstvu, barvu a typ čáry. Jedná se o vrstvu, ve které jsou vytvářeny nové entity. Zvolíme-li si jinou vrstvu za běžnou (pracovní), jsou všechny poté kreslené entity v této vrstvě. Při začínání nového výkresu je automaticky vytvořena nová vrstva "0". Této vrstvě je implicitně přiřazena bílá barva a typ čáry continuous. Běžná barva a typ čáry je na počátku nastavena na DLEHLAD.

Zásady pro typy čar

Příkaz HLADINA

Tento příkaz zajiš?uje manipulace s vrstvami. Po jeho zadání se objeví menu: ?/Pracovní/ naStav/Definuj/Ano/Ne/Barva/Typč/Zmraz/Rozmraz/Uzamkni/Odemkni:. Tato volba se vrací po každé provedené operaci a příkaz lze ukončit prázdnou odpovědí.

Volba ? způsobí vypsání seznamu nadefinovaných vrstev. Před výpisem žádá jméno vrstvy pro výpis, předvolená hodnota je * (všechny vrstvy).

Volba Pracovní umožňuje zvolit novou pracovní vrstvu, zadáme-li jméno neexistující vrstvy, tato vrstva bude vytvořena.

Volba naStav slouží k přepínání mezi existujícími vrstvami (nastavuje novou pracovní vrstvu).

Volba Definuj slouží k vytvoření nové vrstvy bez ovlivnění pracovní vrstvy. Každá nově vytvořená vrstva je zapnuta a její přiřazena bílá barva a typ čáry continuous.

Volba Ano slouží k zapnutí zvolené vypnuté vrstvy.

Volba NE slouží k vypnutí vrstvy. Zvolíme-li jméno pracovní vrstvy, vypíše AutoCAD ještě ověřovací dotaz, zda-li chceme pracovní vrstvu vypnout. Vypnutí pracovní vrstvy způsobí, že nově kreslené entity nebudou zobrazovány.

Volba Barva slouží k nastavení barvy. Nejdřív žádá zadání barvy a poté vrstvy, které se má změna týkat.

Volba Typč slouží k nastavení typu čáry pro vrstvu. Nejdřív žádá zadání typu čáry a poté vrstvy. Jestliže zadaný typ čáry ještě nebyl použit AutoCAD jej automaticky načte z knihovního souboru acad.lin. Odpovíme-li na výzvu žádající typ čáry otazníkem, získáme seznam všech typů čar natažených ve výkrese.

Volba Zmraz slouží k zmrazení vrstvy (zmrazení viz popis výše). Běžnou vrstvu nelze zmrazit.

Volba Rozmraz slouží k rozmrazování zvolených zmrazených vrstev.

Příkaz BARVA

Příkaz nastavuje běžnou barvu pro následně kreslené entity. Barvu každé entity je možné řídit individuálně nebo pomocí vrstvy či bloku. Po zadání příkazu jsme dotazováni na novou barvu. Můžeme odpovědět číslem nebo jménem barvy. Můžeme také odpovědět volbou DLEHLAD (nově kreslené entity převezmou barvu přiřazenou příslušné hladině) nebo DLEBLOK. Počáteční barvou je DLEHLAD.

Příkaz TYPČ

Tento příkaz umožňuje nastavit typ čáry pro následně kreslené entity. Po zadání příkazu se objeví volba: ?/Definuj/Načti/naStav:. Tato volba se vrací po každé provedené operaci a příkaz lze ukončit prázdnou odpovědí.

Volba ? slouží k vypsání typů čar, které jsou k dispozici v daném knihovním souboru.

Volba Definuj slouží k vytvoření nového typu čar a jeho uložení do knihovního souboru.

Volba Načti slouží k natažení typu čar z knihovního souboru. Po jejím zadání máme zadat jméno typu čáry a soubor k prohledání.

Volba naStav slouží k nastavení běžného typu čáry pro následně kreslené entity. Po jejím zadání jsme tázáni na nový typ čáry. Pokud odpovíme nenataženým typem čáry, který není ani knihovním souboru acad.lin, je vypsáno hlášení, že typ čáry nebyl nalezen.

Příkaz TČMĚŘ

Specifikace čárek v definici typu čáry jsou měřeny jednotkami pro kreslení. Protože tyto jednotky mají různý význam pro různé výkresy, je k dispozici metoda pro nastavení měřítka typu čar. Pro každý výkres je k dispozici globální měřítko pro typ čar s předvolenou hodnotou 1. Toto měřítko lze měnit pomocí tohoto příkazu. Jeho výzva žádá zadání nového měřítka. Na tuto výzvu odpovíme měřítkem s kladnou hodnotou. Když změníme měřítko typu čar, výkres je regenerován s opravenými délkami čárek.

Příkaz ZMĚNA

Příkaz ZMĚNA umožňuje měnit některé vlastnosti existujících úseček, kružnic, textů, definice atributů a vložených bloků nebo vlastnosti entit jakéhokoliv typu. Po zadání příkazu je vysána výzva na zvolení objektů a poté volba Vlastnosti/Bod změny:.

a) Zvolíme-li Vlastnosti, bude vypsána volba na zadání, kterou vlastnost chceme změnit s možnostmi: Barva/Zdvh/Hladina/Typ čáry/Výška. Tato volba se vrací po každé provedené operaci až do ukončení prázdnou odpovědí.

Volba Barva slouží ke změně barvy objektu. Můžeme zvolit název či číslo barvy nebo možnosti DLEHLAD neb DLEBLOK.

Volba Zdvih slouží k zadání 3D zdvihu objektu.

Volba Hladina slouží ke změně hladiny, do níž je objekt zařazen. Na výzvu k zadání nové vrstvy musíme odpovědět názvem existující vrstvy.

Volba Typ čáry slouží ke změně typu čáry přidružené ke zvoleným objektům. Zadáme-li typ čáry, je tento typ hledán mezi nataženými čarami nebo v standartní knihovně acad.lin, v jiné knihovně hledán není.

Volba Výška slouží ke změně 3D vysunutí objektu.

 

b) Zvolíme-li bod změny, AutoCAD bude měnit určité charakteristiky specifické pro daný objekt:

Jedná-li se o úsečku, je krajní bod úsečky bližší k zadanému bodu změny posunout do daného bodu. Je-li zapnut pravoúhlý režim (orto), budou výsledkem příkazu pouze kolmé úsečky.

Jedná-li o kružnici, je poloměr změněn tak, že obvod kružnice bude procházet daným bodem změny (vzdálenost od středu kružnice k bodu změny se stává novým poloměrem).

Jedná-li se o text, pak bod změny určuje nové umístění textu (pokud na výzvu k zadání bodu změny odpovíme prázdnou výzvou, text nebude přemístěn). AutoCAD pak nabídne výzvu k zadání nového textu, výšky, úhlu pootočení. Výšku a úhel můžeme určit vložením bodu k bodu změny nebo k původní poloze, nebyl-li bod změny určen. Nechceme-li změnit text, musíme na příslušnou výzvu odpovědět prázdnou odezvou.

Jedná-li o atribut, můžeme měnit vlastnosti stejné jako u textu, dále i etiketu definice atributu, řetězec výzvy a předvolenou hodnotu.

Jedná-li o blok, pak bod změny určuje nový počátek bloku (nezadání bodu změny způsobí nepřemístění bloku). AutoCAD se pak zeptá na úhel pootočení. Úhel můžeme vložit určením relativního bodu k bodu změny neb k počátku bloku, pokud bod změny nebyl určen.