Mluvnická stavba věty, větné vztahy

věta = slova, která jsou uspořádaná do uzavřeného celku, tj. slovní vyjádření myšlenky
věta - stránka:
- významová (obsahová)
- formální

- týž obsah lze vyjádřit různou formou

Věty podle obsahu
- oznamovací
- tázací
- rozkazovací
- přací
- zvolací - vyslovíme-li kteroukoli větu jako zvolání

- větná schémata - tvoří systém

Větné vztahy:

1) Poměr slučovací: věty jsou si významově rovnocenné
- spojky: a, i, ani, potom
- také, i-i, ani-ani, hned-hned, jednak-jednak

2) Poměr slučovací: druhá věta stupňuje, zesiluje nebo jinak zdůrazňuje obsah věty první
- spojky: ba, dokonce, ba i, dokonce i, nejen-nýbrž (i),
nejen-ale (i)

3) Poměr odporovací: obsah druhé věty se staví proti obsahy věty první
- spojky: avšak, však, nýbrž, jenže, ale ,leč, sice-ale
- někdy též: a

4) Poměr vylučovací: obsah vět se navzájem vylučuje. Buď platí věta první nebo druhá.
- spojky: nebo, anebo, či, buď-nebo, buď-buď, buď-anebo

5) Poměr příčinný: druhá věta vyjadřuje příčinu, důvod nebo vysvětlení obsahu věty první
- spojovací výrazy: nebo?, vždy?, totiž

6) Poměr důsledkový: druhá věta vyjadřuje důsledek věty první
- spojovací výrazy: proto, a proto, tedy, a tedy, tudíž, tak, a tak