Pravopis, vztah mezi zvukovou a gramatickou stránkou jazyka

Vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka, pravopis
- viz. tato otázka

Grafická stránka jazyka

Písmo - soubor grafických značek
Pravopis - ustálené zásady, jak se má písemných znaků používat

- psaný projev má fci: -
a)zaznamenávací
b)vybavovací

Grafém - odpovídá v psaném projevu fonému

Hlavní principy českého pravopisu:

- foném = grafém

- odchylky: i a í = i,y nebo í,ý

ú = ů,ú

ě je variantou grafému e v některých pozicích

foném ch se zaznamenává pravopisnou spřežkou

 

Pravopis závislý na výstavbě věty:

Úkol interpunkce:

a) označit hranice mezi větnými celky

b)členit větný celek tak, aby byla zřetelná i významová stavba

 

Tečka, otazník, vykřičník:

a) Vyznačují hranice mezi větnými celky

b) charakterizují větu podle komunikačního záměru pisatele

 

V souvětí se věty oddělují čárkou, ta se nepíše když:

a) věty jsou spojeny souřadně

b) vztah mezi větami je slučovací

c) věty jsou spojeny spojkami a, i, ani, nebo a to v poměru